صندوق دانش بنیان پژوهش و فناوری استان سمنان در نظر دارد به منظور حمایت هرچه بهتر از شرکت های دانش بنیان ، واحد های فناور و نوآور اقدام به صدور انواع ضمانت نامه با شرایط تسهیل تر نسبت به بانک ها نماید. شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور با توجه به نواوری در حوزه فعالیت خود گام بزرگی در راستای پیشرفت صنعت و رفع نیازهای کشور برمی دارند. اما به دلیل ریسک بالا در این زمینه همواره در فعالیت های مال...