ضمان / ضمانت :

طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان یا ضمانت عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد.
صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان با استناد به ماده ۱۰۰ قانون سوم توسعه کشور و اساسنامه مصوب هیئت دولت مجاز است تا برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان انواع ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه حسن انجام کار (تعهدات)، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده و غیره را صادر نماید.